ά
Κυριακή 21 Απρ 2024 05:21:17 πμ   Νέα> Εκδηλώσεις> Αθλητικά
 
 
Υπηρεσίες

Προκύρηξη έργου συγχρηματοδοτούμενου από την "Κοινωνία της Πληροφορίας" 13/02/2009

Ο Δήμος Κορυδαλλού προκηρύσσει έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Κοινωνία της Πληροφορίας.
Μέτρο 5.1 «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» / Υποκατηγορία: «Δημοσιότητα, προβολή και ευαισθητοποίηση»
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμος Κορυδαλλού , Λ. Γρηγ.Λαμπράκη 231, 18110 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ,
Τηλ. +30 2104990436, Φαξ +30 210 4990444
Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:
1ο υποέργο: «Προγραμματισμός και Διοργάνωση Εκδηλώσεων» στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Προβολής της Ψηφιακής Στρατηγικής για το Δήμο Κορυδαλλού»
2ο υποέργο: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» στα πλαίσια του έργου «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Προβολής της Ψηφιακής Στρατηγικής για το Δήμο Κορυδαλλού»
Τόπος εκτέλεσης εργασιών: Δήμος Κορυδαλλού
Συνολική ποσότητα ή έκταση:
Ο συνολικός προϋπολογισμός του 1ου υποέργου ανέρχεται σε τριάντα τρεις χιλιάδες ευρώ (33.000) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του 2ου υποέργου ανέρχεται σε δεκατέσσερις χιλιάδες ευρώ (14.000) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%.
Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης:
Η καταληκτική ημερομηνία επιτυχούς ολοκλήρωσης της υλοποίησης του Φυσικού αντικειμένου του έργου δεν μπορεί να είναι μετά την 31/5/2009.
Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται:
1. Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ΕΥΡΩ (€) ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) του έργου. Επιτρέπονται προσφορές για οποιοδήποτε από τα 2 υποέργα ή για το σύνολο του έργου.
2.Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης θα ανέρχεται στο 10% του συμβατικού συνολικού τιμήματος χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται με την υπογραφή της σύμβασης.
Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
- Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα
- Δύναται να ζητηθεί η σύσταση Κοινοπραξίας.
Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ. Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι επίσης τα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με την νομοθεσία κράτους – μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους – μέλους που έχει υπογράψει την ΣΔΣ ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την ΕΕ και έχουν την κεντρική του διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα του στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης οι Ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη.
Είδος διαδικασίας:
Ανοικτός Διαγωνισμός
Κριτήρια ανάθεσης:
Η συμφερότερη προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στην προκήρυξη
Συμβατικά τεύχη και συμπληρωματικά έγγραφα – τρόπος απόκτησης:
Δήμος Κορυδαλλού , Λ. Γρηγ.Λαμπράκη 231, 181 10 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, Τηλ. +30 210 4990436, Φαξ +30 210 4990444
Προθεσμία για την υποβολή των προσφορών: Τρίτη 3/3/2009 και ώρα 9.30
Χρόνος και τόπος διενέργειας: Τρίτη 3/3/2009 και ώρα 10.00
Τόπος: Λ. Γρηγ.Λαμπράκη 231, 18110 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ,
Γλώσσα(ες) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής: Ελληνικά.
Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς:
Δύο (2) μήνες (από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους)
Λοιπές πληροφορίες: Δήμος Κορυδαλλού , Λ. Γρηγ.Λαμπράκη 231, 181 10 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, Τηλ. +30 210 4990436, Φαξ +30 210 4990444
Υπόψη: Τμήμα Πληροφορικής κ. Ξενοφών Τιμόλογος
Ημερομηνία τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο: 20/2/2009
Κορυδαλλός, 12/2/2009

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ

Συννημένο Αρχείο: PROBOLH185.zip (, 872259 bytes)

<<Προηγούμενο: Συνάντηση Συντονιστικής Επιτροπής Δήμου και φορέων της πόλης για την απομάκρυνση του ΚΥΤ της ΔΕΗ | Επόμενο: Συγκέντρωση Συντονιστικής και Δήμου μετά την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας για κατεδάφιση του Κέντρου Υψηλής Τάσης της ΔΕΗ>>